PRAVILNIK NAGRADNE IGRE Black Friday

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

»BLACK FRIDAY LOTTERY - 21 SRETNIKU VRAĆAMO NOVAC OD KUPNJE«

 

 1. Opće odredbe

Ova pravila određuju način provođenja nagradne igre »BLACK FRIDAY LOTTERY - 21 SRETNIKU VRAĆAMO NOVAC OD KUPNJE«. Uz ova pravila i uvjete organizator Vivano d.o.o. utvrđuje prava, obveze i uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »BLACK FRIDAY LOTTERY –21 SRETNIKU VRAĆAMO NOVAC OD KUPNJE « je Vivano d.o.o., Cesta na Bokalce 3, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu organizator), PDV ID SI 68477180. Nagradna igra se odvija isključivo u online trgovini Mali Zakladi, na adresi www.malizakladi.si i www.malizakladi.hr.

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od 21. 11. do uključivo 30. 11. 2021. do 23.59 sati i završava internim nagradnim ždrijebom (u daljnjem tekstu nagradno izvlačenje) u četvrtak, 2. 12. 2021, u prostorijama uprave Vivano d.o.o.

 

 1. Objava nagradne igre

Nagradna igra se objavljuje zajedno s pravilima na web stranici  www.malizakladi.si i www.malizakladi.hr.

 

 1. Uvjeti i upute za sudjelovanje u nagradnoj igri

U nagradnoj igri sudjeluju svi kupci koji tijekom nagradne igre izvrše kupnju ili narudžbu u web trgovini www.malizakladi.si iliwww.malizakladi.hr i slažu se s općim uvjetima poslovanja web trgovine, odnosno stranice. Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je i stvarna uplata izvršene narudžbe najkasnije do 01.12.2021.

 

Od svih narudžbi zaprimljenih tijekom nagradne igre, izvlačimo 21 sretnika kojima na temelju izvršene i plaćane narudžbe, odnosno kupnje nadoknađujemo cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u obliku bona. Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi na e-mail adresu navedenu prilikom online kupnje.

 

Organizator ne snosi odgovornost za greške u dostavljenim, odnosno proslijeđenim osobnim podacima (npr. ako je unesena netočna e-mail adresa). Smatra se da je kupac suglasan sudjelovati u nagradnoj igri i da je vezan uvjetima navedenim u ovim Pravilima, ako u trenutku narudžbe potvrdi da se slaže s općim uvjetima poslovanja web stranice, odnosno trgovine. Sudionik nagradne igre suglasan je da će u slučaju izvlačenja broj njegove online narudžbe biti javno objavljen.

 

 1. Nagradni fond

Ukupno će biti izvučen 21 sudionik, kojima ćemo vratiti kupoprodajnu cijenu u obliku odobrenja koji mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021. za kupnju u web trgovini na adresi www.malizakladi.si ili  www.malizakladi.hr (iznos kupoprodajne cijene svakog dobitnika vidljiv je iz kopije njegovog računa). Odobrenje dobitnici mogu iskoristiti samo u cijelosti, dakle jednom kupnjom odn. narudžbom!

 

 1. Članak: Izvlačenje i proglašenje dobitnika

 

Dobitnici će biti izabrani ždrijebom koji će provesti tročlana komisija sastavljena od predstavnika organizatora. 

 

Izvlačenje pobjednika, dobitnika povrata kupoprodajne cijene u obliku odobrenja, održat će se u četvrtak, 2. 12. 2021 u 10 sati, u prostorijama uprave organizatora, Vivano d.o.o. Dobitnici će biti objavljeni na www.malizakladi.si i www.malizakladi.hr, to jest javno će biti objavljen samo broj online narudžbe, bez osobnih podataka dobitnika, a dobitnici će biti obaviješteni o nagradi također na e-mail adresu navedenu u trenutku online kupnje. Istovremeno (sukladno točki 8. ovih Pravila) dobitnici će biti pozvani da dopune pojedinačne osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj i porezni broj). Ako pojedinačni dobitnik u roku od 14 dana od primitka obavijesti o izvlačenju, odnosno nagradi neće dati sve podatke koje od njega traži organizator nagradne igre, organizator će smatrati da dobitnik nagradu odbija, odn. da ne želi sudjelovati u nagradnoj igri, u tom slučaju organizator može nakon isteka navedenog roka izvući novog dobitnika.

 

Tijekom izvlačenja komisija će odrediti, odnosno također provjeriti ispunjavaju li izvučeni dobitnici sve uvjete nagradne igre (jesu li dane potrebne suglasnosti, jesu li podaci točni, jesu li narudžba i uplata izvršeni u roku koji je određen nagradnom igrom i sl.). Ukoliko se pokaže da dobitnik ne ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, organizator nagradne igre, odn. tročlana komisija ponavlja ili nastavlja izvlačenjem dok svi dobitnici ne ispunjavaju uvjete nagradne igre. O izvlačenju će se sastaviti zapisnik koji sadrži podatke o: datumu, vremenu i mjestu izvlačenja, prisutnim osobama, odnosno članovima komisije, tijeku izvlačenja i dobitnicima nagrade. Rezultati izvlačenja su konačni i na njih se ne može žaliti.

 

Komisiju za provedbu nagradnog izvlačenja čine:

-Sara Sofija Lennasi

-Tina Vrhovec Andrič

-Petra Geč.

Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

 

 1. Obveze dobitnika i preuzimanje nagrade

Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke dobitnika u svrhu nagradne igre i akontacije poreza na dohodak. Prije preuzimanja nagrade, dobitnik mora organizatoru u roku od 14 dana od primitka obavijesti o nagradi poslati ispunjen Obrazac „Podatki za preuzimanje nagrade“ (u daljnjem tekstu Obrazac), koji mora sadržavati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu, porezni broj i svojeručni potpis. Dobitnik je kao obveznik poreza na dohodak (st. 2. članak 35. ZDavP-2) prije preuzimanja nagrade dužan na Obrascu upisati porezni broj radi akontacije poreza na dohodak. Ukoliko dobitnik ne dostavi sve potrebne i tražene osobne podatke organizatoru u roku od 14 dana od primitka obavijesti o nagradi, smatra se da ne želi preuzeti nagradu i gubi pravo na nagradu, u kojem slučaju organizator je izuzet, odnosno oslobođen svih obaveza vezanih za nagradnu igru u odnosu na tog pobjednika. Pobjednik će dobiti odobrenjena e-mail adresu navedenu prilikom online kupnje.

 

Ukoliko dobitnik u roku od 14 dana od primitka obavijesti o nagradi ne dostavi ispunjeni Obrazac, odnosno obavijesti organizatora da neće predati ispunjeni Obrazac ili da ne želi nagradu, odnosno da ne želi sudjelovati u nagradnoj igri, nema pravo zahtijevati dostavu nagrade od organizatora, te je u tom slučaju organizator oslobođen svih obveza u odnosu na konkretnog dobitnika.

 

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u već napisanim slučajevima, kao i u slučajevima kada:

- dobitnik ne ispunjava uvjete iz ovih Pravila za sudjelovanje u nagradnoj igri;

- postoji osnovana sumnja u identitet osobe koja je sudjelovala u nagradnoj igri (tj. izvršila online narudžbu) i osobe koja je predala ispunjeni Obrazac ili sumnja u vjerodostojnost dostavljenih podataka, a dobitnik te sumnje ne pojašnjava u roku od 8 dana od poziva organizatora;

- dobitnik nije dostavio točne osobne podatke i porezni broj ili su ti podaci nečitki;

- dobitnik sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Općih uvjeta poslovanja organizatora naknadno odustaje od ugovora, a prodavač/organizator nagradne igre vrati kupoprodajnu cijenu.

 

Tržišna vrijednost nagrade može prelaziti 42 EUR, pa će organizator stoga za izvučenog dobitnika uplatiti akontaciju poreza na dohodak u skladu s važećim propisima. Svako dodatno plaćanje poreza na dohodak u skladu s odlukom o godišnjem porezu na dohodak idu na teret dobitnika nagrade.

 

 1. Privatnost i zaštita podataka

Organizator nagradne igre obvezuje se štititi dostavljene osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te ih obrađivati isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i obavještavanja o preuzimanju nagrade. Ispunjavanjem Obrasca, dobitnik daje organizatoru izričitu osobnu pismenu suglasnost da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu plaćanja akontacije poreza na dohodak.

 

 1. Ostale odredbe

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke organizatora Vivano d.o.o. te članovi njihove uže obitelji te druge fizičke osobe koje na bilo koji način sudjeluju u provedbi nagradne igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati pravne osobe.

U slučaju da je dobitnik osoba mlađa od 18 godina, dobitnika mora zastupati osoba starija od 18 godina koja po zakonu i/ili odgovarajućim ovlaštenjem ima pravo zastupanja tog maloljetnika. U slučaju da je u nagradnoj igri izvučena osoba koja ne bi trebala sudjelovati u nagradnoj igri u skladu s prethodnim stavkom ili maloljetna osoba koju ne zastupa osoba starija od 18 godina, koja ima pravo po zakonu i/ili odgovarajućim ovlaštenjima da predstavlja tu maloljetnu osobu, nagrada se neće dodijeliti takvoj izvučenoj osobi i organizator je oslobođen svih obveza u odnosu do te osobe.

 

 1. Pravila

Pravila su obvezujuća za organizatora, sudionike u nagradnoj igri i druge osobe koje su na bilo koji način povezane s izvedbom nagradne igre. Pravila i uvjeti nagradne igre su tijekom trajanja nagradne igre objavljeni u cijelosti na web stranici  www.malizakladi.si i www.malizakladi.hr.

 

 1. Dodatne informacije i reklamacije

Sva pitanja o nagradnoj igri, pritužbe ili pitanja o nagradama možete poslati:

- na poštansku adresu organizatora

- na e-mail adresu info@malizakladi.si

 

 1. Prestanak obveza

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisivanjem posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze organizatora prema dobitniku, osim obveze organizatora da uzme u obzir primljenu nagradu - odobrenje, ukoliko ga pobjednik koristi na način i u roku koji je određen u ovim Pravilima nagradne igre.

 

 1. Rješavanje sporova

Sve sporove koji nastanu u svezi nagradne igre sudionici i organizator će rješavati sporazumno, a ako sporazumno rješenje nije moguće, za rješavanje spora nadležan je stvarni i mjesni nadležni sud.

 

 1. Valjanost pravila

Pravila stupaju na snagu 22. 11. 2021.

 

U Ljubljani, 17. 11. 2021 Vivano d.o.o., Mali zakladi