PRAVILNIK NAGRADNE IGRE BLACK FRIDAY

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

»BLACK FRIDAY LOTTERY- 21 SREČNEŽEM VRNEMO KUPNINO«

 

 1. Splošna določila

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »BLACK FRIDAY LOTTERY – 21 SRREČNEŽEM VRNEMO KUPNINO«. S temi pravili in pogoji organizator Vivano d.o.o. določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »BLACK FRIDAY LOTTERY – 21 SREČNEŽEM VRNEMO KUPNINO« (v nadaljevanju nagradna igra) je Vivano d.o.o., Cesta na Bokalce 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ID za DDV SI 68477180. Nagradna igra poteka izključno v spletni trgovini Mali Zakladi, na naslovu www.malizakladi.si in www.malizakladi.hr.

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 21. 11. do vključno 30. 11. 2021 do 23.59 ure ter se zaključi z internim nagradnim žrebanjem (v nadaljevanju nagradno žrebanje) v četrtek, 2. 12. 2021, v prostorih uprave organizatorja Vivano d.o.o.

 

 1. Objava nagradne igre

Nagradna igra se skupaj s pravili objavi na spletni strani www.malizakladi.si in www.malizakladi.hr.

 

 1. Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri sodelujejo vsi kupci, ki v času trajanja nagradne igre opravijo nakup ali oddajo naročilo v spletni trgovini www.malizakladi.si ali www.malizakladi.hr ter se strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja  spletne trgovine oz. strani. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi dejansko plačilo oddanega naročila najkasneje do 01.12.2021.

 

Izmed vseh prejetih naročil v času trajanja nagradne igre, izžrebamo 21 srečnežev, ki jim na podlagi opravljenega in plačanega naročila oz. nakupa povrnemo celotno kupnino tega konkretnega nakupa, in sicer v obliki dobropisa. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, oddan ob spletnem nakupu.

 

Organizator ne odgovarja za napake v oddanih oz. posredovanih osebnih podatkih (npr. če je vnesen napačen naslov elektronske pošte). Šteje se, da se kupec strinja s sodelovanjem v nagradni igri in da ga zavezujejo v teh Pravilih navedeni pogoji in določila, če ob oddaji naročila potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja spletne strani oz. trgovine. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da se v primeru izžrebanosti javno objavi številka njegovega spletnega naročila.

 

 1. Nagradni sklad

Skupaj bo izžrebanih 21 sodelujočih, katerim povrnemo kupnino v obliki dobropisa, ki ga lahko najkasneje do 31.12.2021 izkoristijo za nakupe v spletni trgovini na naslovu www.malizakladi.si ali www.malizakladi.hr (višina kupnine vsakokratnega nagrajenca je razvidna iz kopije njegovega računa). Dobropis lahko nagrajenci koristijo le v celoti, torej ob enkratnem nakupu oz. naročilu!

 

 1. Žrebanje in razglasitev nagrajenca

 

Nagrajenci bodo izbrani z žrebom, ki ga bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja.

 

Žreb nagrajencev, dobitnikov vračila kupnine v obliki dobropisa, bo potekal v četrtek, 2. 12. 2021 ob 10. uri, v prostorih uprave organizatorja, Vivano d.o.o. Nagrajenci bodo javno objavljeni na www.malizakladi.si in www.malizakladi.hr, in sicer bo javno objavljena zgolj številka spletnega naročila, brez osebnih podatkov nagrajencev, nagrajenci pa bodo o nagradi obveščeni tudi na elektronski naslov, ki so ga navedli ob spletnem nakupu. Hkrati bodo (skladno s točko 8. teh Pravil) nagrajenci pozvani k dopolnitvi posameznih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, poštna številka in davčna številka). V kolikor posamezni nagrajenec v roku 14 dni od prejema obvestila o žrebu oz. nagradi ne bo posredoval vseh podatkov, ki jih bo od njega zahteval organizator nagradne igre, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec zavrača nagrado oz. da v nagradni igri ne želi sodelovati, v slednjem primeru pa lahko organizator po preteku navedenega roka, izžreba novega dobitnika.

 

Komisija bo med samim žrebom ugotavljala oz. preverjala tudi ali izžrebani nagrajenci izpolnjujejo vse pogoje nagradne igre (ali so podana potrebna soglasja, ali so podatki pravilni, ali je bilo naročilo in plačilo izvedeno v roku, ki ga določa nagradna igra, ipd.). Če se bo izkazalo, da izžrebani nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, organizator nagradne igre oz. tričlanska komisija ponavlja oz. nadaljuje z žrebom toliko časa, da bodo vsi izžrebani nagrajenci izpolnjevali pogoje nagradne igre. O žrebanju bo sestavljen zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žreba, navzočih osebah oz. članih komisije, poteku žreba ter izžrebanih dobitnikih nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

Komisijo za izvedbo nagradnega žrebanja sestavljajo:

-Sara Sofija Lennasi

-Tina Vrhovec Andrič

-Petra Geč

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

 

 1. Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo dohodnine. Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi poslati izpolnjen Obrazec »Podatki za prevzem nagrade« (v nadaljevanju Obrazec), ki mora vsebovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko ter lastnoročni podpis. Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade dolžan na Obrazec zapisati davčno številko za namen akontacije dohodnine. Če nagrajenec vseh potrebnih in zahtevanih osebnih podatkov ne bo posredoval organizatorju v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti in izgubi pravico do nagrade, organizator pa je v tem primeru oproščen vseh obveznosti iz naslova nagradne igre v razmerju do tega nagrajenca. Dobropis bo nagrajenec prejel na elektronski naslov, ki ga je navedel ob spletnem nakupu.

 

Če nagrajenec organizatorju v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi ne predloži izpolnjenega Obrazca oz. organizatorju sporoči, da ne bo predložil izpolnjenega Obrazca ali pa da ne želi nagrade oz. da ne želi sodelovati v nagradni igri, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade, organizator pa je v tem primeru v razmerju do tega konkretnega nagrajenca prost vseh obveznosti.  

 

Organizator si pridržuje pravico, da izžrebancem ne podeli nagrad v že zapisanih primerih, ter tudi v primerih, ko:

- nagrajenec ne izpolni pogojev iz teh Pravil za sodelovanje v nagradni igri;

- se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti osebe, ki je sodelovala v nagradni igri (t.j. izvedla spletno naročilo) in osebe, ki je posredovala izpolnjen Obrazec ali dvom v verodostojnost posredovanih podatkov,  nagrajenec pa tega dvoma ustrezno ne razjasni v roku 8 dni od poziva organizatorja;

- nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke ali pa so ti podatki nečitljivi;

- nagrajenec skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov in Splošnimi pogoji poslovanja organizatorja naknadno odstopi od pogodbe in mu prodajalec/organizator nagradne igre vrne kupnino.

 

Tržna vrednost nagrade lahko presega 42 EUR, zato bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter jih bo obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade. Nagrajenec z izpolnitvijo Obrazca daje organizatorju izrecno osebno pisno privolitev, da se njegovi podatki lahko uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

 

 1. Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Vivano d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

 

 1. Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja, sodelujoče v nagradni igri in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne igre. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti objavljeni na spletni strani www.malizakladi.si in www.malizakladi.hr.

 

 1. Dodatne informacije in reklamacije

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacije ali vprašanja o nagradah lahko pošljete:

- na poštni naslov organizatorja

- na elektronski naslov info@malizakladi.si

 

 1. Prenehanje obvez

 S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca, razen obveznosti organizatorja upoštevati prejeto nagrado- dobropis, v kolikor ga nagrajenec uporabi na način in v roku, ki je določen v teh Pravilih nagradne igre.

 

 1. Reševanje sporov

Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, pa je za reševanje spora pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

 

 1. Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 21. 11. 2021.

 

V Ljubljani, 17. 11. 2021                                                                              Vivano d.o.o., Mali Zakladi